Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh » Tổng bài tập thì tương đơn kèm đáp án chi tiết

Ở bài học trước các bạn đã cùng Liabia học về cấu trúc, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết một cách chi tiết của thì Tương lai đơn rồi, vậy ở bài này chúng ta cùng nhau làm bài tập để có thể nắm chắc hơn về thì này nhé!

Bài tập thì tương lại đơn

Bài tập

Bài tập 1 – Chia những động từ cho sẵn dưới đây ở thì Tương lai đơn và điền vào ô trống sao cho phù hợp.

(a) – meet; (b) – bring; (c) – come; (d) – paint; (e) – see; (f) – travel; (g) – go; (h) – make

 1. Mark … to Ho Chi Minh city with his family.
 2. You look tired, so I … you something to eat.
 3. Tomorrow she … all day.
 4. I … you at 8:00 p.m. tomorrow.
 5. You … lots of interesting people.
 6. He … to the store to buy some more.
 7. I hope that Lucy … to the party tonight.
 8. I … a banana cake.

Bài tập 2 – Mỗi câu dưới đây có 1 lỗi sai. Hãy sửa lại cho chính xác.

 1. I will shows up at the show on time.

→ ……………….

 1. He will not leave her child at home.

→ ……………….

 1. I think he will not comes back his hometown.

→ ……………….

 1. Will his take you to the cinema this weekend?

→ ……………….

 1. My father believes I will has a happy family.

→ ……………….

 1. Will you makes me a cup of tea?

→ ……………….

 1. Do you think this companys will offer you the job?

→ ……………….

 1. Lyn’s mother hopes she will becomes a doctor.

→ ……………….

Bài tập 3 – Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. I her some coffee.

A. makes

B. will make

C. will makes

2. Many people you.

A. will serve

B. will serves

C. serves

3. They any problems.

A. will not have

B. will has

C. will not has

4. We a lot of money.

A. will earns

B. earns

C. will earn

5. When … to Korea?

A. will Peter travel

B. will Peter travels

C. Peter will travel

6. I the new episode of my favorite TV show tomorrow.

A. watch

B. will watch

C. will watches

7. I around the world.

A. will travel

B. will travels

C. travels

8. … the test?

A. You will pass

B. Will you pass

C. Will you passes

Bài tập 4 – Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. will/tonight./Perhaps/they/come 
 2. in the future./He/become/will/a doctor 
 3. think/an apple/make/I/will/I/cake.
 4. this year./that/the FIFA World Cup/will/all/think/win/France/We 
 5. a cure/will/find/for cancer./Scientists 
 6. the rain/when/We/go out/will/stops
 7. it/at home.rains,/will/stay/He/If 
 8. to/take/he/you/this weekend?/Will/the park 

Bài tập 5 – Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn sao cho phù hợp.

 1. You (see) … the doctor soon.
 2. Lee (submit) … her homework this Tuesday.
 3. I (have) … a job interview next Thursday.
 4. I (show) … you around Hanoi.
 5. Perhaps, he (go) … back to France.
 6. They (do) … it for you tomorrow.
 7. Tiffany (submit) … her homework tomorrow.
 8. My father (call) … you in 5 minutes.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. Mark will travel to Ho Chi Minh city with his family.
 2. You look tired, so I will bring you something to eat.
 3. Tomorrow she will paint all day.
 4. I will see you at 8:00 p.m. tomorrow.
 5. You will meet lots of interesting people.
 6. He will go to the store to buy some more.
 7. I hope that Lucy will come to the party tonight.
 8. I will make a banana cake.

Bài tập 2:

 1. I will show up at the show on time.
 2. He will not leave his child at home.
 3. I think he will not come back his hometown.
 4. Will he take you to the cinema this weekend?
 5. My father believes I will have a happy family.
 6. Will you make me a cup of tea?
 7. Do you think this company will offer you the job?
 8. Lyn’s mother hopes she will become a doctor.

Bài tập 3:

 1. will make
 2. will serve
 3. will not have
 4. will earn
 5. will Peter travel
 6. will watch
 7. will travel
 8. Will you pass

Bài tập 4:

 1. Perhaps they will come tonight.
 2. He will become a doctor in the future.
 3. I think I will make an apple cake.
 4. We all think that France will win the FIFA World Cup this year.
 5. Scientists will find a cure for cancer.
 6. We will go out when the rain stops
 7. If it rains, He will stay at home.
 8. Will he take you to the park this weekend?

Bài tập 5:

 1. You will see the doctor soon.
 2. Lee will submit her homework this Tuesday.
 3. I will have a job interview next Thursday.
 4. I will show you around Hanoi.
 5. Perhaps, he will go back to France.
 6. They will do it for you tomorrow.
 7. Tiffany will submit her homework tomorrow.
 8. My father will call you in 5 minutes.

Hãy cố gắng làm thêm nhiều bài tập nữa để có thể hiểu rõ hơn về thì Tương lai đơn này nhé!


⇒ Xem thêm:Thì tương lai tiếp diễn

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.