Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh » Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn đầy đủ có đáp án và chính xác nhất

Thì Hiện tại đơn là một trong những thì được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất trong tiếng Anh. Vậy để hiểu rõ và nắm chắc thì này hơn hãy cùng Liabia nhau làm 1 số bài tập dưới đây nhé!

Bài tập thì hiện tại đơn

I – Bài tập

Bài tập 1 – Chia động từ trong ngoặc sao cho phù hợp ở thì Hiện tại đơn

 1. They often (play) … football after school.
 2. Orange juice (be) … his favorite drink.
 3. People here (be) … nice to me.
 4. I like English and she (like) … Japanese.
 5. Peter and Mike (be) … my friends.
 6. She (be) … a good teacher.
 7. Vietnam (have) … amazing beaches.
 8. Mark seldom (skip) … breakfast.

Bài tập 2 – Chia những động từ cho sẵn dưới đây để điền vào ô trống sao cho phù hợp.

(a) – hang ; (b) – go; (c) – be; (d) – eat; (e) – play; (f) – understand ; (g) – have; (h) – stay

 1. My brother rarely … rice for breakfast.
 2. Lyn and her friends … out every night.
 3. His child never … up late.
 4. Do you … this question?
 5. He … to school on his bike.
 6. She … computer games every day.
 7. They usually … a meeting on Fridays.
 8. It … a smart cat.

Bài tập 3 – Mỗi câu dưới đây có 1 lỗi sai. Hãy sửa lại cho đúng.

 1. Her name are Lucy.

→ ……………….

 1. Her books is all thick.

→ ……………….

 1. He write songs with his wife.

→ ……………….

 1. Chris go to school at 7 a.m. every weekday.

→ ……………….

 1. Lee water his flowers three times a day.

→ ……………….

 1. They are good friend of mine.

→ ……………….

 1. She do not wake up early every day.

→ ……………….

 1. His father usually listen to political news.

→ ……………….

Bài tập 4 – Chia động từ trong ngoặc ở dạng phủ định sao cho phù hợp ở thì Hiện tại đơn.

 1. He (not be) … my teacher.
 2. This dog (not like) … me.
 3. They (not have) … breakfast every morning.
 4. My brother (not study) … on Saturday.
 5. She (not live) … in Hanoi.
 6. He (not play) … football in the morning.
 7. That restaurant (not serve) … first-rate food.
 8. My mother (not finish) … work at 5 p.m.

Bài tập 5 – Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh.

 1. have/We/lunch/usually/11 a.m./at 
 2. red./His/is/hair 
 3. on/My brother/his pizza./pineapple/likes 
 4. famous/coffee./Vietnam/is/for 
 5. lives/in/She/Hanoi.
 6. in/sister/works/bank./My/a 
 7. His/doctor./mother/a/is
 8. restaurant/is/fantastic./That/really 

II – Đáp án.

Bài tập 1:

 1. They often play football after school.
 2. Orange juice is his favorite drink.
 3. People here are nice to me.
 4. I like English and she likes Japanese.
 5. Peter and Mike are my friends.
 6. She is a good teacher.
 7. Vietnam has amazing beaches.
 8. Mark seldom skips breakfast.

Bài tập 2:

 1. My brother rarely eats rice for breakfast.
 2. Lyn and her friends hang out every night.
 3. His child never stays up late.
 4. Do you understand this question?
 5. He goes to school on his bike.
 6. She plays computer games every day.
 7. They usually have a meeting on Fridays.
 8. It is a smart cat.

Bài tập 3:

 1. Her name is Lucy.
 2. Her books are all thick.
 3. He writes songs with his wife.
 4. Chris goes to school at 7 a.m. every weekday.
 5. Lee waters his flowers three times a day.
 6. They are good friends of mine.
 7. She does not wake up early every day.
 8. His father usually listens to political news.

Bài tập 4:

 1. He is not my teacher.
 2. This dog doesn’t like me.
 3. They don’t have breakfast every morning.
 4. My brother doesn’t study on Saturday.
 5. She doesn’t live in Hanoi.
 6. He doesn’t play football in the morning.
 7. That restaurant doesn’t serve first-rate food.
 8. My mother doesn’t finish work at 5 p.m.

Bài tập 5:

 1. We usually have lunch at 11 a.m.
 2. His hair is red.
 3. My brother likes pineapple on his pizza.
 4. Vietnam is famous for coffee.
 5. She lives in Hanoi.
 6. My sister works in a bank.
 7. His mother is a doctor.
 8. That restaurant is really fantastic.

Các bạn hãy làm thêm thật nhiều bài tập nữa để có thể nắm chắc và hiểu rõ hơn về thì này nhé!

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.