Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh » Tiếng Anh Lớp 12 » Unit 1: Từ vựng & bài tập “Life Stories”

Bài học Unit 1 Life Stories phần Vocabulary sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng và chủ đề ngữ pháp, qua đó giúp bạn dễ dàng tra cứu và ghi nhớ bài học. Đây là chương mở đầu của chương trình Tiếng Anh Lớp 12 trong series luyện thi tiếng Anh THPTQG xoay quanh chủ đề những câu chuyện cuộc sống.

#1/ Vocabulary (Từ vựng)

Từ vựng Loại từPhiên âmÝ nghĩa
achievementn/əˈtʃiːvmənt/thành tích, thành tựu
anonymousadj/əˈnɒnɪməs/ẩn danh, giấu tên
dedicationn /ˌdedɪˈkeɪʃn/sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy
diagnosev/ˈdaɪəɡnəʊz/chuẩn đoán (bệnh)
distinguished adj/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/kiệt xuất, lỗi lạc
figuren/ˈfɪɡə(r)/nhân vật
generosityn/ˌdʒenəˈrɒsəti/sự rộng lượng, tính hào phóng
hospitalisation n/ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/sự nhập viện, đưa vào bệnh viện
perseverance n/ˌpɜːsəˈvɪərəns/tính kiên trì, sự bền chí
prosthetic legn.phr/prɒsˈθetɪk leɡ/chân giả
reputationn/ˌrepjuˈteɪʃn/danh tiếng
respectableadj/rɪˈspektəbl/đáng kính, đứng đắn
talentedadj/ˈtæləntɪd/có tài năng, có năng khiếu
waver v/ˈweɪvə(r)/dao động, phân vân

#2/ Phrases, phrasal Verb (Cụm từ & Cụm động từ)

 1. have a great impact on sb: gây ấn tượng tốt cho ai
 2. inspire sb to do st: truyền cảm hứng cho ai làm gì
 3. bring up: được nuôi dưỡng
 4. grow up: lớn lên
 5. vow to do st: thề làm gì
 6. make/earn money: kiếm tiền
 7. emerge from: xuất phát từ
 8. hand out: phân phát
 9. pass away: qua đời
 10. to be diagnosed with st: bị chuẩn đoán bị bệnh gì
 11. gossip about: bàn tán về
 12. to be well-known/famous/best known for st: nổi tiếng vì cái gì

#3/ Bài tập

Welcome to your Unit 1: Life Stories

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.


Martin Luther King devoted his life to the ____ of voting right for black people.

His father used to be a ____ professor at the university. Many students worshipped him..

Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and ____.

I can't believe she didn't do anything for the company. I will ____ and be in charge.

During the Medieval period, people were made public ____ of being witches.

That disable boy's victory in the race set the ____ example to all students in the school.

A ____ once said “It is a sweet and honourable thing to die for your country.”

He is ____-influenced by his father and grandfather. His behaviors and decisions are exactly the same.

iPhone 11 is the latest ____ in the field of smartphone design of Apple.

Einstein ____ a great impact on modern physics.

We ____ to the hospital to visit Mike when he ____ to say that he was fine.

What ____ to you on Sunday night?

Last night, we ____ for you for ages but you never ____ up.

We ____ our quality time when the unexpected guess ____.

Since they ____ us they ____ to visit us last Sunday, we ____ forward to the day.

 

 

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/j6li” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download bài tập Unit 1 PDF[/otw_shortcode_button]

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.