Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh Lớp 12 » Unit 10: Từ vựng & bài tập “Lifelong Learning”

Unit 10 Lifelong Learning cũng là khép lại chương trình tiếng Anh lớp 12. Là unit cuối cùng nên chắc chắn độ khó cũng không phải dạng vừa đúng không? Vì thế LIABIA đã tổng hợp lại những chủ điểm từ vựng của unit 10 và bài tập để giúp bạn học unit này dễ dàng hơn.

Đây cũng là một chủ đề hay không chỉ dành cho học sinh lớp 12 mà tất cả mọi người đều nên tham khảo những từ vựng được tổng hợp dưới đây. 

#1/ Phần từ vựng

Từ vựng Loại từPhiên âmNghĩa
adequatea/ˈædɪkwət/thỏa đáng, phù hợp
e-learningn/ˈiː lɜːnɪŋ/hình thức học trực tuyến
employablea/ɪmˈplɔɪəbl/có thể được thuê làm việc
facilitatev/fəˈsɪlɪteɪt/tạo điều kiện thuận lợi
flexibilityn/ˌfleksəˈbɪləti/tính linh động
geniusn /ˈdʒiːniəs/thiên tài
hospitalityn/ˌhɒspɪˈtæləti/lòng mến khách
initiativen/ɪˈnɪʃətɪv/sáng kiến, tính chủ động trong công việc
institutionn/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ cơ quan tổ chức
interactionn/ˌɪntərˈækʃn/sự tương tác
lifelongn/ˈlaɪflɒŋ/suốt đời
opportunityn/ˌɒpəˈtjuːnəti/cơ hội
overwhelmingn/ˌəʊvəˈwelmɪŋ/vượt trội
pursuit n/pəˈsjuːt/sự theo đuổi
self-directeda/sef-dəˈrektɪd/theo định hướng cá nhân
self-motivateda/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/  có động lực cá nhân
temptationn/tempˈteɪʃn/ sự lôi cuốn
ultimatea/ˈʌltɪmət/sau cùng, quan trọng nhất
voluntarilyadv/ˈvɒləntrəli/một cách tự nguyện

#2/ Các cấu trúc, cụm từ bổ trợ

Made the grade: đạt đủ điểm, đủ trình độ, thành công

Make progress: tiến bộ

Set a good example: nêu tấm gương tốt 

Follow one’s example: noi gương theo ai 

Make use of: tận dụng

Be strongly influenced by sb/st: chịu ảnh hưởng bởi

Have a great impact/ influence on sb/st: có ảnh hưởng lớn đến 

In vain: vô ích

Cope with: đương đầu với

Deal with: xử lý

#3/ Phần bài tập

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.