Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh Lớp 12 » Unit 9: Từ vựng & bài tập “Choosing A Career”

Bài viết dưới đây gồm toàn bộ từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm định nghĩa trong unit 9 “Choosing A Career” rất thích hợp, tiện lợi cho việc tra cứu, ôn lại cho học sinh lớp 12.

#1/ Phần từ vựng

Từ vựng Loại từPhiên âmNghĩa
advicen/ədˈvaɪs/ lời khuyên
ambitionn/æmˈbɪʃn/hoài bão, khát vọng, tham vọng
careern/kəˈrɪə(r)/nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp
career advisern
come up withphr.vtìm thấy/ nảy ra (ý tưởng/ giải pháp)
cut down onph.vcắt giảm (biên chế, số lượng)
dishwasher n/ˈdɪʃwɒʃə(r)/ máy rửa bát đĩa
downsiden/ˈdaʊnsaɪd/mặt trái/ bất lợi
drop in onghé thăm
drop out ofbỏ nghề 
fascinatinga/ˈfæsɪneɪtɪŋ/ có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn
get on withsống hòa thuận với
get to grips with bắt đầu giải quyết (một vấn đề khó)
keep up withtheo kịp, đuổi kịp
look forward tochờ đợi, trông đợi
maturea/məˈtʃʊə(r)/ trưởng thành
paperworkn/ˈpeɪpəwɜːk/công việc giấy tờ, văn phòng
pursuev/pəˈsjuː /theo đuổi, tiếp tục
put up withchịu đựng
rewardinga/rɪˈwɔːdɪŋ/bõ công, đáng công, thỏa đáng
run out ofhết, cạn kiệt (tiền, năng lượng,…)
securev/sɪˈkjʊə(r)/giành được, đạt được
shadow/ˈʃædəʊ/đi theo quan sát ai, thực hành để học việc
tediousa/ˈtiːdiəs/ tẻ nhạt, làm mệt mỏi
workforcen/ˈwɜːkfɔːs/lực lượng lao động

#2/ Phần bài tập

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.